Algemene voorwaarden


SHANNAJONGKIND.NL IS ONDERDEEL VAN FOTOTOUR360. OM DEZE REDEN ZIJN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FOTOTOUR360 VAN TOEPASSING OP PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN SHANNAJONGKIND.NL.

 

1. Definities

1.1.      In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.2.      Aw: Auteurswet 1912

1.3.      Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

1.4.      Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD of memory stick.

1.5.      Fototour360: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

1.6.      Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

1.7.      Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

2.1.      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fototour360 en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offerte

3.1.      Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.

3.2.      Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Fototour360 heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Vergoeding

4.1.      Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Fototour360 gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

4.2.      Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal Fototour360 naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij Fototour360 onder meer zal kunnen aanknopen bij de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega's van Fototour360 in rekening gebracht.

4.3.      Indien aannemelijk is dat Fototour360 hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

5. Factuur en betaling

5.1.      De Wederpartij zal de factuur van Fototour360 op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Fototour360 heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

5.2.      Betaling dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.

5.3.      De Wederpartij verricht de aan Fototour360 verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan Fototour360 heeft verstrekt.

5.4.      Indien Fototour360 het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn (14 dagen) heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 8%.

5.5.      Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

5.6.      Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij enige uitstaande factuur van Fototour360 nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Fototour360 dan ook.

6. Controle

6.1.      Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft Fototour360 na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door Fototour360 aan te wijzen RA/AA accountant.

6.2.      In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij als dan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan Fototour360 voldoen.

7. Levering

7.1.      Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

7.2.      Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Fototour360 vastgesteld.

7.3.      Indien Fototour360 en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Fototour360 het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met een nader af te spreken percentage, maar tenminste 25% te verhogen.

7.4.      Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

7.5.      Fototour360 levert uitsluitend door Fototour360 nabewerkte beelden, tenzij anders is overeengekomen en door zowel Fototour360 als wederpartij schriftelijk is ondertekend. Elke bewerking aangebracht door ieder ander dan Fototour360 is inbreuk op het auteursrecht. Zie punt 11 en 12 voor het geldende auteursrecht welke gehanteerd wordt door Fototour360.

8. Tevredenheid en Klachten

8.1.      Fototour360 geeft een tevredenheidsgarantie.

8.2.      Indien de Wederpartij onverhoopt toch klachten heeft inzake het geleverde werk, dan dienen deze zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan Fototour360 te worden medegedeeld. Fototour360 heeft het recht om het afgekeurde werk nader te controleren, en, indien uw klacht terecht is, binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

9. Opdracht

9.1.      Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Fototour360 zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.

9.2.      Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Fototour360. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door Fototour360 aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door Fototour360 overeenkomstig de offerte.

9.3.      Fototour360 heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

9.4.      Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Fototour360 slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Fototour360 is geretourneerd.

9.5.      Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Fototour360 volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Fototour360 werkt om tot uitvoering van de opdracht overeenkomst te komen.

10. Annulering

10.1.      In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Fototour360 recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

11. Auteursrecht en portretrecht

11.1.      Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Fototour360. Tenzij anders overeengekomen, en door beide partijen schriftelijk is ondertekend.

11.2.      Fototour360 is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de al dan niet geleverde diensten of producten.

11.3.      Fototour360 is vrij om voor promotiedoeleinden de al dan niet geleverde diensten of producten op de eigen website te publiceren.

11.4.      Fototour360 is vrij om voor promotiedoeleinden en commerciële doeleinden de al dan niet geleverde diensten of producten te gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren. 

11.5.      Met het accepteren van de diensten van Fototour360 verklaart de wederpartij dat de portretten met zijn/ haar uitdrukkelijke toestemming worden/ zijn gemaakt. 

11.6.      De wederpartij verleent Fototour360 het recht (hetgeen kan worden overgedragen aan andere partijen, wanneer de fotograaf dit wil) om zonder beperking de al dan niet geleverde producten te gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren. Tenzij anders overeengekomen, en door beide partijen schriftelijk is ondertekend.

11.7.      Met het accepteren van de diensten van Fototour360 verklaart de wederpartij dat hij/ zij de fotograaf vrijwaart van elke vorm van aansprakelijkheid op het portretrecht van of door de getoonde persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger.

12. Inbreuk op auteursrecht

12.1.      Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Fototour360.

12.2.      Bij inbreuk komt Fototour360 een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Fototour360 gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

13. Naamsvermelding

13.1.      De naam van Fototour360 dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

13.2.      Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Fototour360 een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Fototour360 gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buiten- gerechtelijke kosten).

13.3.      Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Fototour360 op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige meta data - zoals ze door Fototour360 tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt - behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

14. Persoonlijkheidsrechten

14.1.      De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

14.2.      Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt Fototour360 een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Fototour360 gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

15. Rechten van derden

15.1.      De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart Fototour360 van alle aanspraken te dien zake.

15.2.      Fototour360 is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

16. Aansprakelijkheid Fototour360

16.1.      Fototour360 is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Fototour360 of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

17. Faillissement/ surseance

17.1.      Zowel Fototour360 als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Fototour360 het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

18. Rechts- en forumkeuze

18.1.      Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

18.2.      De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

18.3.      Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Fototour360 en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.