Info en Contact

Wil je meer informatie of wil je een fotoshoot afspreken? Dat kan!
Ik ben telefonisch of per email te bereiken via onderstaande contactgegevens.

 Shanna Jongkind

Eigenaar van Shannajongkind.nl,
Silhouettefotografie & Fototour360.

WoonplaatsHeeten, gemeente Raalte
WerkgebiedHeel Nederland
Emailinfo@shannajongkind.nl
Telefoon0618458778
KvK55064159

Over mij

Ik ben Shanna Jongkind. Ik ben een jonge veelzijdige fotografe uit Heetten met een liefde voor mooi gemaakte foto’s. Sinds 2012 ben ik aan het werk als zelfstandig fotograaf.

Ik ben begonnen als virtuele tour en bedrijfs-fotograaf waarbij ik onder andere voor ‘Google Bedrijfsfoto’s’ heb gefotografeerd. Inmiddels ben ik als allround fotografe van alle markten thuis, maar mijn hart ligt bij de silhouettefotografie. Van bruiloften tot newborn foto’s, van kinderen tot complete families, maar ook voor bedrijfsfoto’s/bedrijfsportretten kunt u mij benaderen. Wilt u iets echt unieks voor aan de muur? Dan zijn mijn silhouettefoto’s bij uitstek geschikt voor u!

Ik heb moderne ideeën en richt mij sterk op ‘het verhaal van de foto’. Elke foto moet uitnodigend zijn om te bekijken en interessant genoeg om verder te kijken. Daarom zal ik altijd proberen om elke foto zijn eigen verhaal te laten vertellen. Ik ben er voor alle dierbare momenten die u zich voorgoed wilt blijven herinneren.

Tarieven

Soort fotoshootDuur van de fotoshootAantal foto’sPrijs
Mini fotoshoot
op locatie
newborn babymeerprijs extra foto

30 minuten
ca. 1 uur

ca. 4
ca. 41

€ 85,-
€ 100,-€ 20,-
Fotoshoot
op locatie

ca. 1 uur

ca. 12

€ 180,-
Silhouette 
per foto

story-telling
extra foto
 
1

3
1

€ 250,-

€ 600,-
€ 175,-
Newborn Baby
gewoon bij u thuis!
– incl. foto’s high-res. op USB 
in een luxe houten gift box

2 – 4 uur

ca. 20

€ 250,-
Bruidsreportage Zilver
ceremonie & fotoshoot
– incl. foto’s high-res. op USB 
in een luxe houten gift box

per extra uur fotografie

ca. 2 – 3 uur1
 
€ 585,-€ 150,-
Bruidsreportage Goud
(Hele dag) van make-up tot aansnijden bruidstaart
– incl. foto’s high-res. op USB 
in een luxe houten gift box

per extra uur fotografie

ca. 6 – 8 uur1
 
€ 1090,-
€ 100,-

De tarieven zijn inclusief:
– Begeleidende informatie voorafgaand aan de sessie (zoals kledingtips), zodat je goed voorbereid de fotoshoot in gaat.
– Mijn tijd en creativiteit  voorafgaand aan, gedurende en na de fotoshoot.    
– Gebruik van attributen (bij een newborn baby-shoot bestaat dit o.a. uit mutsjes, haarbandjes, dekens, kleden, setting-attributen en decoratie).
– Professionele nabewerking.
– Foto’s (zonder logo) digitaal afgeleverd.

De genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief eventuele reiskosten. Ik reken geen reiskosten in Hellendoorn en Heeten/ Raalte.

Optionele aflevermogelijkheden 

ProductPrijs 
Alle afgeleverde foto’s op USB
in een luxe houten gift box
€ 25,-
Extra of andere nabewerkingen, 
gerekend per foto per 15 minuten
€ 15,-

Tevens is het mogelijk om drukwerk, bijvoorbeeld (ingelijste) posters, een foto op canvas, aluminium of hout bij mij te bestellen. Ook voor foto en/of trouwalbums kan je bij mij terecht. Informeer naar de prijzen en mogelijkheden!

De genoemde prijzen zijn inclusief btw en op basis van afhalen.
Verzenden of afleveren (tegen onkostenvergoeding) is ook mogelijk.       

Algemene Voorwaarden

SHANNAJONGKIND.NL, SILHOUETTEFOTOGRAFIE EN FOTOTOUR360 ZIJN ALLEN BEDRIJFSNAMEN VAN SHANNA JONGKIND. OM DEZE REDEN ZIJN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SHANNA JONGKIND VAN TOEPASSING OP PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN ZOWEL SHANNAJONGKIND.NL, SILHOUETTEFOTOGRAFIE ALS OOK OP FOTOTOUR360. 

 
1. Definities

1.1.      In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.2.      Aw: Auteurswet 1912

1.3.      Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

1.4.      Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD of memory stick.

1.5.      Shanna Jongkind : de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

1.6.      Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

1.7.      Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

2.1.      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Shanna Jongkind en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offerte

3.1.      Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.

3.2.      Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Shanna Jongkind heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Vergoeding

4.1.      Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Shanna Jongkind gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

4.2.      Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal Shanna Jongkind naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij Shanna Jongkind onder meer zal kunnen aanknopen bij de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van Shanna Jongkind in rekening gebracht.

4.3.      Indien aannemelijk is dat Shanna Jongkind hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

5. Factuur en betaling

5.1.      De Wederpartij zal de factuur van Shanna Jongkind op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Shanna Jongkind heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

5.2.      Betaling dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.

5.3.      De Wederpartij verricht de aan Shanna Jongkind verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan Shanna Jongkind heeft verstrekt.

5.4.      Indien Shanna Jongkind het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn (14 dagen) heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 8%.

5.5.      Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

5.6.      Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij enige uitstaande factuur van Shanna Jongkind nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Shanna Jongkind dan ook.

6. Controle

6.1.      Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft Shanna Jongkind na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door Shanna Jongkind aan te wijzen RA/AA accountant.

6.2.      In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij als dan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan Shanna Jongkind voldoen.

7. Levering

7.1.      Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

7.2.      Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Shanna Jongkind vastgesteld.

7.3.      Indien Shanna Jongkind en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Shanna Jongkind het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met een nader af te spreken percentage, maar tenminste 25% te verhogen.

7.4.      Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

7.5.      Shanna Jongkind levert uitsluitend door Shanna Jongkind nabewerkte beelden, tenzij anders is overeengekomen en door zowel Shanna Jongkind als wederpartij schriftelijk is ondertekend. Elke bewerking aangebracht door ieder ander dan Shanna Jongkind is inbreuk op het auteursrecht. Zie punt 11 en 12 voor het geldende auteursrecht welke gehanteerd wordt door Shanna Jongkind.

8. Tevredenheid en Klachten

8.1.      Shanna Jongkind geeft een tevredenheidsgarantie.

8.2.      Indien de Wederpartij onverhoopt toch klachten heeft inzake het geleverde werk, dan dienen deze zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan Shanna Jongkind te worden medegedeeld. Shanna Jongkind heeft het recht om het afgekeurde werk nader te controleren, en, indien uw klacht terecht is, binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

8.3.      Shanna Jongkind is de enige partij die beslist over het eindresultaat van een foto, en het al dan niet terecht wijzen van uw klacht. Elke bewerking aangebracht door ieder ander dan Shanna Jongkind is inbreuk op het auteursrecht. Zie punt 11 en 12 voor het geldende auteursrecht welke gehanteerd wordt door Shanna Jongkind.

9. Opdracht

9.1.      Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Shanna Jongkind zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.

9.2.      Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Shanna Jongkind. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door Shanna Jongkind aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door Shanna Jongkind overeenkomstig de offerte.

9.3.      Shanna Jongkind heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

9.4.      Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Shanna Jongkind slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Shanna Jongkind is geretourneerd.

9.5.      Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Shanna Jongkind volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Shanna Jongkind werkt om tot uitvoering van de opdracht overeenkomst te komen.

10. Annulering

10.1.      In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Shanna Jongkind recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

11. Auteursrecht en portretrecht

11.1.      Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Shanna Jongkind. Tenzij anders overeengekomen, en door beide partijen schriftelijk is ondertekend.

11.2.      Shanna Jongkind is vrij om voor promotiedoeleinden en commerciële doeleinden als referentie te verwijzen naar de al dan niet geleverde diensten of producten.

11.3.      Shanna Jongkind is vrij om voor promotiedoeleinden en commerciële doeleinden de al dan niet geleverde diensten of producten op de eigen website en sociale media te publiceren.

11.4.      Shanna Jongkind is vrij om voor promotiedoeleinden en commerciële doeleinden de al dan niet geleverde diensten of producten te gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren. 

11.5.      Met het accepteren van de diensten van Shanna Jongkind verklaart de wederpartij dat de portretten met zijn/ haar uitdrukkelijke toestemming worden/ zijn gemaakt. 

11.6.      De wederpartij verleent Shanna Jongkind het recht (hetgeen kan worden overgedragen aan andere partijen, wanneer de fotograaf dit wil) om zonder beperking de al dan niet geleverde producten te gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren. Tenzij (voorafgaand aan de opdracht) anders overeengekomen, en door beide partijen schriftelijk is ondertekend.

11.7.      Met het accepteren van de diensten van Shanna Jongkind verklaart de wederpartij dat hij/ zij de fotograaf vrijwaart van elke vorm van aansprakelijkheid op het portretrecht van of door de getoonde persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger.

12. Inbreuk op auteursrecht

12.1.      Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Shanna Jongkind.

12.2.      Bij inbreuk komt Shanna Jongkind een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Shanna Jongkind gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

13. Naamsvermelding

13.1.      De naam van Shanna Jongkind dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

13.2.      Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Shanna Jongkind een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Shanna Jongkind gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buiten- gerechtelijke kosten).

13.3.      Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Shanna Jongkind op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige meta data – zoals ze door Shanna Jongkind tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

14. Persoonlijkheidsrechten

14.1.      De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

14.2.      Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt Shanna Jongkind een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Shanna Jongkind gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

15. Rechten van derden

15.1.      De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart Shanna Jongkind van alle aanspraken te dien zake.

15.2.      Shanna Jongkind is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

16. Aansprakelijkheid Shanna Jongkind

16.1.      Shanna Jongkind is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Shanna Jongkind of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

17. Faillissement/ surseance

17.1.      Zowel Shanna Jongkind als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Shanna Jongkind het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

18. Rechts- en forumkeuze

18.1.      Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

18.2.      De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

18.3.      Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Shanna Jongkind en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Inloggen

Registreren

Wachtwoord opnieuw instellen

Vul je gebruikersnaam of e-mailadres in. Je ontvangt dan een link waarmee je een nieuw wachtwoord kan instellen via de e-mail.